fbpx
מדיניות שמירת הפרטיות

המידע המובא באתר מיועד לסייע לך, המבקר והמשתמש, להבין את מדיניות האבטחה והגנת הפרטיות של המידע האישי מתוך הכרה כי הגנת הפרטיות במאגרי המידע ואבטחת סודיות המידע מהווים גורם חשוב בקשר שבין החברה לבינך:

מידע כללי על המבקרים באתר

 

Puzzle Group אוספת מידע כללי/ סטטיסטי אודות המבקרים באתר, כגון: מספר המבקרים באתר, העמודים שנצפו, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך זמן הצפייה באתר וכד’. המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ולא מזוהה אישית, דהיינו, לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של החברה לצורך שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

 

מידע אישי

 

Puzzle Group אוספת מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, ומספר טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה, אך ורק כאשר:
המבקרים באתר בוחרים ומסכימים לספק מידע אישי כאמור לחברה.
Puzzle Group נעזרת במידע האישי הנאסף על ידה על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות הבהרה של המבקרים באתר.
המידע שנמסר על ידך, בכפוף להסכמתך ומרצונך האישי, הנו נכס של החברה והחברה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר, אלא בהתאם ובכפוף לכל דין. החברה תמנע כל גישה בלתי מורשית למידע.

מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו הצגה עקרונית של רכישה פוטנציאלית של נכס נדל"ן (להלן: "הרכישה") ואינו מהווה הצעה במובן חוק החוזים או הצעה להשקעה בניירות ערך. Puzzle Group אינה מוכרת יחידות השתתפות בהשקעות ואין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרויות השקעה. כל האמור לעיל הינו בכפוף לתקנון וכללי ההשקעה הספציפית שיפורטו בפגישה במשרדיה. יודגש כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה ו/או החזר קרן ו/או הבטחה להצטרפות להשקעה כלשהי. כל העסקאות המוצגות באתר זה הינן משום דוגמאות בלבד להשקעות עבר. Puzzle Group אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר הקרן למשקיעים ו/או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות Puzzle Group/ ו/או כל אחד מהדירקטורים ו/או נושאי המשרה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע.

 

אבטחת מידע וסודיות.

 

Puzzle Group עושה את כל המתחייב ומעבר לכך כדי להגן על סודיות הנתונים בשיטות אבטחה מתקדמות.
אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך ההתקשרות. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.
התקשרות הלקוח לאתר החברה מתבצעת באופן מוצפן ומאובטח, על בסיס דרישות מחמירות.